Obchodní podmínky

Vážení návštěvníci,
vítáme vás na webu vstupenky.ticbrno.cz, který slouží k rezervování, objednávání a nákupu vstupenek na kulturní, společenské, gastronomické, sportovní a jiné akce (dále jen akce). Nákupem vstupenky jakoukoliv formou vyjadřuje zákazník souhlas s těmito obchodními podmínkami a zavazuje se jimi řídit.

Provozovatel portálu

TIC BRNO, příspěvková organizace (dále jen TIC), IČ: 00101460, DIČ: CZ00101460, se sídlem: Radnická 365/2, Brno, 602 00 (rovněž kontaktní adresou), zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 18.

Předmět úpravy Podmínek

Tyto Podmínky organizace TIC upravují práva a povinnosti mezi TIC a třetími osobami vyplývající z prodeje vstupenek na akce prostřednictvím prodejní sítě provozované TIC a veškeré s tímto související vztahy.

Definice pojmů

Pro účely těchto Podmínek a vztahů mezi TIC a třetími osobami, jakož i těmito osobami navzájem, mají níže uvedené pojmy následující význam:

Akce: Koncertní, divadelní či jiné kulturní představení nebo sportovní utkání a dále všechny další události (výstavy, konference, školení, veletrhy apod.) spočívající ve využití volného času spotřebitelem v předem určeném termínu a na určeném místě.

Pořadatel: TIC, anebo fyzická, či právnická osoba odlišná od TIC, zajišťující organizaci konkrétní Akce. 

Zákazník: Osoba užívající prodejní sítě TIC a služeb TIC pro uzavření smluvního vztahu s Pořadatelem za účelem účasti na Akci, a to i před uzavřením tohoto smluvního vztahu.

Prodejní síť TIC: Objednávkový a distribuční systém provozovaný TIC, umožňující Zákazníkům zejména objednávky, rezervace, prodej a výdej Vstupenek. Prodejními kanály sítě TIC se rozumí zejména kamenné prodejny – informační centra a Webový portál.

Vstupenka: Doklad (cenina) vydaná v prodejní síti TIC, opravňující držitele Vstupenky a další osoby v celkovém počtu uvedeném na Vstupence k jednorázovému vstupu na konkrétní Akci. Předložením Vstupenky při vstupu na místo konání Akce vyjadřuje osoba užívající práva ze Vstupenky souhlas s provozními předpisy místa konání Akce, podřizuje se pokynům Pořadatele a podmínkám Akce, které se k ní vážou.

Webový portál: Internetové stránky TIC na adrese vstupenky.ticbrno.cz sloužící k poskytování informací o nabízených Akcích a k objednávání doplňkových služeb a Vstupenek na tyto Akce. Ke správné funkčnosti vytváření rezervací a zakoupení Vstupenek a služeb na tomto portálu je nutné mít nainstalován webový prohlížeč Chrome.

Smluvní vztahy

Osobou odpovědnou za uskutečnění a obsah jednotlivých Akcí je pouze Pořadatel.
TIC není pořadatelem všech akcí, na které jsou vstupenky prodávány.

Pokud TIC není pořadatelem, pouze zajišťuje prodej a distribuci vstupenek, a to vždy jménem a na účet pořadatele dané akce. Nákupem vstupenky na akci vzniká právní vztah mezi zákazníkem, který vstupenku nakupuje, a pořadatelem této akce. Veškeré nároky zákazníka proto směřují vždy vůči pořadateli akce.

Zákazník koupí Vstupenky uzavírá smluvní vztah s konkrétním Pořadatelem Akce, jehož obsahem je poskytnutí služby využití volného času v předem určeném termínu, v podobě umožnění osobní účasti držitelů Vstupenek na příslušné Akci za stanovenou cenu Vstupenky, to vše za podmínek stanovených v pokynech zveřejněných Pořadatelem a těchto Podmínkách (dále jen „Smlouva o účasti na akci“). 

Pokud TIC, není pořadatelem akce, jedná v zastoupení Pořadatele a na účet Pořadatele v rozsahu nezbytném pro uzavření Smlouvy o účasti na akci mezi Pořadatelem a Zákazníkem, zveřejňování informací a pokynů Pořadatele k jednotlivým Akcím a přijetí ceny za poskytnutí služeb Pořadatele od Zákazníka, případně pro vyřízení dalších uvedených záležitostí Pořadatele.

Za provedení a splnění Smlouvy o účasti na akci, včetně termínů, kvality a rozsahu nabízené Akce je odpovědný výlučně příslušný Pořadatel, který si vyhrazuje právo jejich změny. Pro účely těchto Podmínek je zakoupením Vstupenky označováno uhrazení ceny za poskytnutí služby Pořadatele na základě uzavírané Smlouvy o účasti na akci. Nebude-li výslovně stanoveno jinak, veškeré nároky ze Smlouvy o účasti na akci, včetně vrácení vstupného, je Zákazník povinen uplatňovat přímo u Pořadatele Akce.
Využitím služeb prodejní sítě TIC a užitím nebo registrací na Webovém portálu Zákazník vstupuje rovněž do vztahu se společností TIC v rozsahu uvedeném v těchto Podmínkách, zejména v souvislosti s ochranou osobních údajů Zákazníka nebo užíváním rezervačních služeb sítě TIC a vyjadřuje svůj výslovný souhlas být vázán Podmínkami.
Zakoupené vstupenky není možné vracet.

Prodej Vstupenek

Vstupenky stanoveného druhu lze zakoupit následujícími způsoby:

1)    v rámci přímého prodeje na prodejním místě

2)    on-line prostřednictvím Webového portálu – tzv. eVstupenka

Zakoupení Vstupenky na prodejním místě:
Zákazník může zakoupit Vstupenky v tištěné formě na prodejním místě v otevírací době této prodejny bez předchozí rezervace, pokud jsou Vstupenky požadovaného druhu v nabídce a nebyly vyprodané.

Vstupenka je nepřenosná. Zakoupenou vstupenku není možné vrátit, vyměnit a zaplacené vstupné se nevrací. Po opuštění prostoru konání akce pozbývá vstupenka platnosti. Jakýkoliv cizí zásah na vstupence činí vstupenku neplatnou a jejímu držiteli nebude umožněn vstup na Akci. Vstupenka je cenina, jakékoliv její úpravy nebo falšování jsou považovány za vážný přestupek a trestný čin.

Zakoupením vstupenky vzniká smluvní vztah mezi držitelem vstupenky a Pořadatelem Akce. 
V prostoru konání Akce je držitel vstupenky povinen dodržovat Provozní rád, pokyny Pořadatele a pořadatelské služby. Pořadatel neodpovídá za škody způsobené na majetku a zdraví návštěvníků, pokud budou způsobeny nezákonným nebo jinak nevhodným chováním držitele vstupenky, či ostatních přítomných osob. Z důvodu ochrany návštěvníků a jiných osob podílejících se na Akci je držitel vstupenky povinen v prostoru konání Akce na případnou žádost pořadatelské služby předložit identifikační průkaz. Pořadatel a jiné oprávněné osoby si vyhrazují právo jakéhokoliv záznamu Akce. V případě zhotovení fotografických a jiných záznamů během Akce, nebo v souvislosti s ní, dává majitel této vstupenky souhlas k jejich použití bez nároku finanční náhrady. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu. V případě zrušení Akce oznámí Pořadatel nejpozději do 10 dnů v místě nákupu vstupenky náhradní termín konání nebo způsob vrácení vstupného. Náhrady nákladů spojených s ubytováním, jízdních nákladu apod. se neposkytují.

Zakoupení Vstupenky on-line prostřednictvím Webového portálu – eVstupenka:

DULEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - eVstupenku NEKOPÍRUJTE!
eVstupenka je plnohodnotnou vstupenkou a držitel vstupenky s ní nakládá na vlastní odpovědnost. eVstupenka obsahuje jedinečné číslo a čárový kód s tím, že tyto identifikační znaky opravňují ke vstupu do prostoru konání Akce jen jednou a jen při prvním použití. V případě kopírování eVstupenky se držitel vstupenky vystavuje riziku, že nebude vpuštěn do prostoru konání Akce a že ponese veškeré právní následky a škody z toho vyplývající, a to nezávisle na tom, zda předložil originál nebo kopii.
 

 

Ceny a poštovní poplatky

Cena Vstupenky je uvedena na Webovém portálu, nebo sdělena Zákazníkovi před koupí Vstupenky obsluhou prodejního místa. Platná je vždy cena v momentě nákupu. Nebude-li výslovně stanovena jinak, cena Vstupenky je uvedena včetně zákonné sazby DPH a zahrnuje veškeré předprodejní poplatky s výjimkou případných nákladů na doručení.

Reklamace

Zákazník je povinen zkontrolovat neprodleně po zakoupení vstupenek jejich správnost a úplnost (především název Akce, místo a čas konání Akce, cenu a počet Vstupenek a další parametry). Případné reklamace týkající se obsahu Vstupenek je Zákazník povinen oznámit bezprostředně po jejich osobním převzetí obsluze prodejního místa a v případě dodání Vstupenek Poštou nejpozději do 3 pracovních dnů písemně poštou na adresu TIC, elektronickou poštou (vstupenky@ticbrno.cz) uvedeným na Webovém portálu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Výpadek smluvních prodejních míst nebo Webového portálu není předmětem reklamace.

Reklamace týkající se samotné Akce – zejména změn v jejím programu, přesunu termínů konání nebo v krajním případě zrušení Akce včetně nároků na náhradu vzniklé újmy, která by vznikla Zákazníkovi nebo jakékoliv třetí osobě v souvislosti s Akcí a veškeré nároky ze Smlouvy o účasti na Akci je Zákazník povinen uplatnit přímo vůči Pořadateli Akce. 

Koupí vstupenek souhlasí Zákazník se zněním Všeobecných a Obchodních podmínek společnosti TIC. Uhrazená objednávka je konečná Vstupenky není možné vracet, ani vyměňovat, není-li výslovně uvedeno jinak.

Vracení vstupného a výhrady Pořadatele

U jednotlivých Akcí jsou možné krátkodobé posuny termínů konání. Změněné termíny konání Akcí jsou uváděny na Webovém portálu, případně v tisku a ostatních sdělovacích prostředcích dle volby TIC. Zákazník je povinen si případné změny termínů uvedených na Webovém portálu kontrolovat a řídit se jejich zněním.

Podmínky pro vracení vstupného v případě úplného zrušení Akce určuje příslušný Pořadatel Akce.

Zákazníci budou uplatňovat své nároky ze Smlouvy o účasti na akci přímo vůči Pořadateli. Zákazníci budou v případě zrušení Akce informováni o způsobu vracení vstupenek na každém Smluvním prodejním místě, na Webovém portálu, formou odpovědi na dotaz zaslaný elektronicky na emailové adrese vstupenky@ticbrno.cz.

Je – li pořadatelem TIC, je zákazník povinen v případě zrušení Akce podat žádost o vrácení vstupného do 60 dnů ode dne, kdy se Akce měla konat.

Ochrana osobních údajů

TIC zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), dále též v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, zejména tedy v souladu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s., a dále v souladu s vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZOOU“). Poskytnutím osobních údajů (jméno, příjmení a adresa, e-mail a telefonický kontakt kupujícího) TIC vstupuje do pozice správce osobních údajů.

Kompletní informace o zásadách a principech nakládání s osobními údaji TIC naleznete na webu organizace: www.ticbrno.cz.

Závěrečná ustanovení

Ustanovení směřující k ochraně spotřebitele dle právních předpisů a těchto podmínek se nevztahují na Zákazníky, které do smluvních vztahů s Pořadatelem a/nebo TIC vstupují jako podnikatelé. Z povahy poskytované služby a ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku nemůže Zákazník od Smlouvy o účasti na akci odstoupit.

Pokud by se stalo některé ustanovení těchto Podmínek neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, zůstává platnost, účinnost nebo vymahatelnost ostatních ustanovení nedotčena. Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 21.2.2024 a TIC si vyhrazuje právo je kdykoliv změnit.